KONTAKTUJTE NÁS

LIKE FACEBOOK

NÁVŠTĚVNOST

Dnes61
Včera75
Tento týden463
Tento měsíc1739
Total306146

MAPA STRÁNEKREVIZE PZ (plynových zařízení)

      Provádíme revize, zkoušky a kontroly ( podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. ) nových i stávajících plynových rozvodů (STL i NTL), domovních i průmyslových v materiálech ocel, měď, LPE (lineární polyethylen).

Revize všech plynových spotřebičů (do i nad 50 kW)

      Provádím revize a prohlídky ( podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. ) nízkotlakých kotelen ( bez omezení výkonu - I. II. i III. katekorie), školení topičů ( školení obsluhy plynových zařízení ( podle vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb. ) Dále školení na obsluhu tlakových nádob stabilních ( podle vyhlášky ČÚBP č. 18/1978 Sb. )


Důležité vědět...!!!

       Jelikož jste provozovatelem plynového zařízení (kotle, karmy, plyn.ohřívače) jste povinen dle energetického zákona provádět roční servis plynového zařízení každých 12 měsíců ( požadují to i pojišťovny v případě plnění pojistné události) a každé 3 roky provést kontrolu Vašeho plynového zařízení a plynových rozvodů ve Vašem objektu, revizním technikem plynových zařízení (viz níže).

      Ročním servisem se prodlužuje životnost Vašeho kotle, dále se zvyšuje jeho účinnost a dá se předejít závažnějším opravám.


Lhůty pro pravidelné revize plynových zařízení:

výchozí revize plynového zařízení - před uvedením zařízení do provozu

kontrola plynového zařízení - 1x za rok

provozní revize plynového zařízení - 1 x za 3 roky

tlaková zkouška plynovodu - platnost max. 6 měsíců

servisní prohlídka spotřebičů - 1 x za rok

Případné zjištěné závady můžeme ihned odstranit....!!!REVIZE EZ (elektrických zařízení)

      Dále provádíme revize elektro zařízen, elektroinstalace - VN, elektroinstalace - NN, elektro do 1000, elektrospotřebičů, elektro nářad, průmyslové spotřebiče, hromosvodů, elektroinstalace v prostorech nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů, školení vyhlášky 50/1978 sb.


NEZAPOMEŇTE, ŽE...!!

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektrických zařízení. V bytových objektech se provádějí revize elektroinstalace, elektrických zařízení v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí kontroly elektro, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace. !!!!Nedávejte pojišťovnám důvod nevyplatit Vám pojistné plnění...!!!!


 Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí


Druh prostředí ČSN 33 2000-3
 Lhůty
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5 let
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2 roky
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy - může být AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace) 4 roky


Lhůty  pravidelných   revizí  stanovené  podle  druhu   prostoru  se zvýšeným rizikem
ohrožení osob

Typ prostoru ČSN 33 2000-3   Lhůty
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob  BD3, BD4  2 roky
zděné obytné a kancelářské budovy  BD1  5 let
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení  BA2, BD4  3 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot
stupně hořlavosti C2, C3
 CA2  2 roky
pojízdné a převozné prostředky  -  1 rok
prozatímní zařízení staveniště  -  0,5 rokuLhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu ČSN 33 2000-3  Lhůty
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let

 Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610

Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize
A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru

(na stavbách, v zemědělství atd.)

Před použitím Třídy I 1 x za 3 měsíce Před použitím 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech
Před použitím Třídy I 1 x za 6 měsíců Před použitím 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

(školy, kluby, hotely atd.)

Před použitím Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců Před použitím 1 x za 24 měsíců
E
spotřebiče používané při administrativní činnosti
Před použitím Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců Před použitím 1 x za 36 měsíců

 
Lhůty pravidelných revizí elektrického nářadí dle ČSN 33 1600

Skupina Nářadí třídy ochrany Lhůty
A
s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)
I. 6 měsíců
II. a III. 12 měsíců
B
s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 provozních hodin za rok)
I. 3 měsíce
II. a III. 6 měsíců
C
s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pr.hodin za rok)
I. 2 měsíce
II. a III. 3 měsíce

REVIZE KZ (komínových zařízení)

      Pokud se tvrdí, že srdcem domu je kotel, tak pak bych komín přirovnal k trávicímu traktu. A právě tak bychom měli k tomuto zařízení přistupovat a nepodceňovat ho. Naše firma zajišťuje jak výchozí revize, tak i průběžné revize a kontroly spalinových cest. Tyto revizní zprávy se vystavují na základě nařízení vlády č. 91/2010 sb. Bez těchto revizních zpráv není možné komín - spalinovou cestu vůbec provozovat.

      Mějte rovněž na paměti, že i bez pravidelné kontroly spalinové cesty (či platné revize) Vám pojišťovna nemusí vyplatit (popřípadě výrazně zkrátí) pojistné plnění... Toto není strašení, ale bohužel realita, se kterou jsem se již několikrát setkal..!!!!


Co to je revize komínu?

Mnoho lidí si plete revize komínů s pravidelnými kontrolami komínů a spalinových cest. Co to tedy revize spalinové cesty je?

Jednoduše řečeno se jedná o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky

Kdy se revize komínů provádí?

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu

po komínovém požáru

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.


Co je to kontrola spalinové cesty - komínu

 Asi nejdůležitější informace o kontrole spalinové cesty - komínu je fakt, že je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Provádět pravidelné kontroly komínů udává nařízení vlády č.91/201 sb. v případě, že takto neučiníme vystavujeme se hrozbě pokuty.

 Kontrola spalinové cesty spotřebiče se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.

Co kontrola komínů zahrnuje?

Základem celé kontroly spalinové cesty - komína jsou zejména tyto úkony:

- posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojenho spotřebiče paliv

- posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.

- posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.

- posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.

- posouzení stavebně technického stavu

Takto hovoří technická pravidla. Pokud to shrneme lze říci, že kontrola spalinové cesty je posouzení technického stavu s ohledem na požární bezpečnost daného objektu a možnost přístupu (kontroly) po celé délce spalinové cesty. Nesmíme také zapomenout na primární úkol komínu což je bezpečný odvod spalin do ovzduší za všech provozních podmínek.


Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

Výkon připojého
spotřebiče paliv

Činnost


Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Provoz Kapalné Plynné

Celoroční

provoz

Sezonní

provoz

do 50 kW
včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x

1x 1x

Výběr pevných (tuhých)

znečišťujících částic

1x

1x 1x
nad 50 kW


Kontrola a čištění

spalinové cesty

2x

1x 1x

Výber pevných (tuhých)

znečišťujících částic

2x

1x 1x
Čištění spotřebiče paliva 2x

Nejméně podle

návodu výrobce


Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí
Druh prostředí ČSN 33 2000-3
Lhůty
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5 let
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2 roky
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy - může být AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace) 4 roky

Lhůty  pravidelných   revizí  stanovené  podle  druhu   prostoru  se zvýšeným rizikem
ohrožení osob
Typ prostoru ČSN 33 2000-3 Lhůty
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob  BD3, BD4  2 roky
zděné obytné a kancelářské budovy  BD1  5 let
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení  BA2, BD4  3 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot
stupně hořlavosti C2, C3
 CA2  2 roky
pojízdné a převozné prostředky  -  1 rok
prozatímní zařízení staveniště  -  0,5 roku


Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let
 Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610
Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize
A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru

(na stavbách, v zemědělství atd.)

Před použitím Třídy I 1 x za 3 měsíce Před použitím 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech
Před použitím Třídy I 1 x za 6 měsíců Před použitím 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

(školy, kluby, hotely atd.)

Před použitím Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců Před použitím 1 x za 24 měsíců
E
spotřebiče používané při administrativní činnosti
Před použitím Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců Před použitím 1 x za 36 měsíců
 Lhůty pravidelných revizí elektrického nářadí dle ČSN 33 1600

Skupina Nářadí třídy ochrany Lhůty
A
s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)
I. 6 měsíců
II. a III. 12 měsíců
B
s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 provozních hodin za rok)
I. 3 měsíce
II. a III. 6 měsíců
C
s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pr.hodin za rok)
I. 2 měsíce
II. a III. 3 měsíce